Location Map
Shops from Legendary White Dragon
1 2
95 days ago - Prontera 102, 121 - Ifrit Mask ^^
96 days ago - Prontera 102, 121 - Ifrit Mask ^^
96 days ago - Prontera 102, 121 - Ifrit mask
96 days ago - Prontera 102, 121 - Ifrit
96 days ago - Prontera 102, 121 - Ifrit
97 days ago - Prontera 102, 121 - Ifrit Mask can trade or Offer me
97 days ago - Prontera 102, 121 - +7 Croce Staff&Crimson Bow
97 days ago - Prontera 102, 121 - +7 Croce Staff&Crimson Bow
97 days ago - Prontera 102, 121 - +7 Croce Staff&Crimson Bow
97 days ago - Prontera 102, 121 - +7 Croce Staff&Crimson Bow
x1+7 Croce Staff [1]35,000,000z
x1+7 Erde [2]10,000,000z
x1+7 Crimson Bow [2]8,000,000z
x1Ifrit Mask500,000,000z
Link to this shop.

97 days ago - Prontera 102, 121 - +7 Croce Staff&Crimson Bow
x1+7 Croce Staff [1]35,000,000z
x1+7 Erde [2]10,000,000z
x1+7 Crimson Bow [2]8,000,000z
x1+7 Crimson Bow [2]8,000,000z
x1Ifrit Mask500,000,000z
Link to this shop.

305 days ago - Prontera 102, 122 - SuperNoviceOnly
305 days ago - Prontera 102, 122 - SuperNoviceOnly
305 days ago - Prontera 102, 122 - OnlySuperNovice
306 days ago - Prontera 102, 122 - SuperNoviceOnly
306 days ago - Prontera 102, 122 - SuperNoviceOnly
306 days ago - Prontera 102, 122 - SuperNoviceOnly
306 days ago - Prontera 102, 122 - SuperNoviceOnly
306 days ago - Prontera 102, 122 - Hunter Fly10m
306 days ago - Prontera 102, 122 - Buy this Plz
307 days ago - Prontera 102, 121 - ET Sale <3
307 days ago - Prontera 102, 121 - ET Sale <3
307 days ago - Prontera 102, 121 - ET Sale <3
307 days ago - Prontera 102, 121 - ET Items <3
308 days ago - Prontera 102, 121 - ET Items <3
1 2
Recent SearchesView More »
15 minutes ago vanilmirth
15 minutes ago vanilmirlf
15 minutes ago vanilmilf
2 hours ago maffler
2 hours ago wornout kimono
3 hours ago burning passion
3 hours ago solar
3 hours ago maffler
3 hours ago axe
4 hours ago bug leg
10 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
10 days agoKurtis: wts holy stick 300k
9 days agoAraceli: wew
9 days agoErick: 2
9 days agoLea: crimson
18 hours agoClem: anong server to?
12 hours agoThelma: white herb
Post