Location Map
Shops from `Tsukune`
1 2 3 4 5
89 days ago - Prontera 124, 63 - Catherina Von blood
89 days ago - Prontera 124, 63 - Cahterina,Zealotus,Black Veil
x1Unknown 19163820,000,000z
x1Unknown 2209179,000,000z0z
Link to this shop.

90 days ago - Prontera 124, 63 - Cahterina,Zealotus,Black Veil
x1Black Veil [1]80,000,000z
x1Unknown 19163820,000,000z
x1Unknown 2209179,000,000z
x1Black Veil [1]80,000,000z
Link to this shop.

90 days ago - Prontera 124, 63 - Cahterina,Zealotus,Black Veil
x1Unknown 597579,000,000z
x1Black Veil [1]80,000,000z
x1Unknown 597579,000,000z
x1Unknown 19163820,000,000z
x1Unknown 2209179,000,000z
x1Exorcist's Shoes [1]79,000,000z
x1Exorcist's Shoes [1]79,000,000z
x1Black Veil [1]80,000,000z
Link to this shop.

90 days ago - Prontera 124, 63 - Gum,BSB,Catherin,Nero,Zealo
x1Unknown 19163820,000,000z
x1Unknown 2209180,000,000z
Link to this shop.

90 days ago - Prontera 124, 63 - Gum,BSB,Catherin,Nero,Zealo
x12HE Bubble Gum12,000,000z
x1Unknown 19163820,000,000z
x1Nero Shield [1]79,000,000z
x1Nero Shield [1]79,000,000z
x1Unknown 2209180,000,000z
Link to this shop.

90 days ago - Prontera 124, 63 - Gum,BSB,Catherin,Nero,Zealo
x12HE Bubble Gum12,000,000z
x16Blacksmith Blessing15,200,000z
x1Unknown 19163820,000,000z
x1Nero Shield [1]79,000,000z
x1Nero Shield [1]79,000,000z
x1Unknown 2209180,000,000z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 124, 62 - Cheap gum
94 days ago - Prontera 124, 62 - Cheapest gum ever
96 days ago - Prontera 111, 57 - Cheapest He Gum
96 days ago - Prontera 111, 57 - Cheapest gum,BB,KnitHat
x12HE Bubble Gum12,700,000z
x4Bloody Branch18,200,000z0z
x1Unknown 1917162,000,000z0z
Link to this shop.

132 days ago - Prontera 116, 55 - OCP FAIL
x29Battle Manual X317,900,000z
x1HE Bubble Gum14,400,000z
x1Unknown 15145240,000,000z0z
Link to this shop.

132 days ago - Prontera 116, 55 - OCP FAIL
x29Battle Manual X317,900,000z
x5HE Bubble Gum14,400,000z
x1Manteau Of Guardsman [1]80,000,000z
x1Botany Mail [1]85,000,000z
x1Unknown 15145240,000,000z
x1Botany Mail [1]85,000,000z
Link to this shop.

132 days ago - Prontera 116, 55 - OCP FAIL
x5Bloody Branch21,000,000z
x29Battle Manual X317,900,000z
x9HE Bubble Gum14,400,000z
x1Manteau Of Guardsman [1]80,000,000z
x1Botany Mail [1]85,000,000z
x1Unknown 15145240,000,000z
x1Botany Mail [1]85,000,000z
Link to this shop.

132 days ago - Prontera 116, 55 - OCP FAIL
x5Bloody Branch21,000,000z
x29Battle Manual X317,900,000z
x9HE Bubble Gum14,400,000z
x1Manteau Of Guardsman [1]80,000,000z
x1Tengu Shoes220,000,000z
x1Botany Mail [1]85,000,000z
x1Unknown 15145240,000,000z
x1Botany Mail [1]85,000,000z
Link to this shop.

137 days ago - Prontera 153, 87 - Goods
x1Robo Eye80,000,000z
x1CD In Mouth80,000,000z
Link to this shop.

137 days ago - Prontera 153, 87 - Goods
x1Robo Eye80,000,000z
x1CD In Mouth80,000,000z
Link to this shop.

137 days ago - Prontera 153, 87 - ROBO AND CD IN MOUTH
x1Robo Eye100,000,000z
x1CD In Mouth95,000,000z
Link to this shop.

138 days ago - Prontera 156, 87 - ROBO AND CD
x1Robo Eye100,000,000z
x1CD In Mouth95,000,000z
Link to this shop.

138 days ago - Prontera 153, 88 - ROBO EYE
138 days ago - Prontera 153, 88 - Robo eye 100m
143 days ago - Prontera 108, 58 - HD ORIDECON,CrimsonMace Saint
144 days ago - Prontera 108, 60 - +9 CrimsonHolymace,HDORI,67m
x1+9 Crimson Mace [2]140,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box67,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box67,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box67,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box67,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box67,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box67,000,000z0z
Link to this shop.

145 days ago - Prontera 108, 60 - HD Oridecon,Hd Elunium
145 days ago - Prontera 108, 60 - HD Oridecon,Hd Elunium
x1HD Oridecon 10 Box71,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box71,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box71,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box71,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box71,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box71,000,000z
x1HD Elunium 10 Box58,000,000z0z
x1HD Elunium 10 Box58,000,000z0z
x1HD Elunium 10 Box58,000,000z0z
x1HD Elunium 10 Box58,000,000z0z
x1HD Elunium 10 Box58,000,000z0z
x1HD Elunium 10 Box58,000,000z0z
Link to this shop.

1 2 3 4 5
Recent SearchesView More »
21 minutes ago skeleton card
25 minutes ago
39 minutes ago battle manual
2 hours ago battle manual
7 hours ago
9 hours ago isis
10 hours ago spike
10 hours ago pupa
11 hours ago Mandragora Card
11 hours ago Mandragora Card
32 days agoJaylon: green live
28 days agoFairy: green herb?
27 days agoThurman: spell
15 days agoBrown: Uzhas
12 days agoHarmony: coal
7 days agoShameka: arxer bol
5 days agoPearlie: Heroic
Post