Location Map
Shops from @ArtDanaiS
1
4 days ago - Prontera 149, 183 - TENGU
5 days ago - Prontera 161, 64 - CHEAP
x1Unknown #5933160,000,000z
x1Hairstyle Coupon20,000,000z
x10Embryo120,000z
x1Embryo120,000z
Link to this shop.

5 days ago - Prontera 122, 118 - CER BSB
x1Hairstyle Coupon30,000,000z
x10Embryo150,000z
x1Embryo150,000z
Link to this shop.

5 days ago - Prontera 122, 118 - CER BSB
7 days ago - Prontera 156, 182 - +cri10
7 days ago - Prontera 113, 117 - CRI10
7 days ago - Prontera 118, 106 - cri10
7 days ago - Prontera 125, 115 - CRI 10
7 days ago - Prontera 125, 117 - +CRITICAL10
7 days ago - Prontera 121, 112 - CRI10
7 days ago - Prontera 120, 113 - CRITICAL 10
8 days ago - Prontera 120, 113 - CRITICAL 10
16 days ago - Prontera 111, 111 - +9TEMP Agi
17 days ago - Prontera 112, 111 - +9 TEMP AGI 180m
17 days ago - Prontera 111, 114 - +9 TEMP AGI 190m
18 days ago - Prontera 110, 117 - +9TEMP AGI/SOLAR GOD
18 days ago - Prontera 115, 112 - SELL OFFER !!!
18 days ago - Prontera 115, 112 - SELL OFFER !!!
18 days ago - Prontera 115, 111 - SELL OFFER !!
1
Recent SearchesView More »
12 minutes ago pasana card
1 hour ago zhu po long
1 hour ago aligate
1 hour ago aligater
1 hour ago zhu po long
1 hour ago shi no biĀ 
1 hour ago wild rose
2 hours ago two handed axe wind
2 hours ago two handed axe wind
2 hours ago two handed axe wind
12 days agoIone: 100m tlaga peco band?
11 days agoLois: sohee
10 days agoDeloris: strawberry
9 days agoEusebio: lol
7 days agoHailie: Is this the real life
3 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
2 days agoGerardo: oii
Post