Location Map
Shops from fookkak555
1 2
7 days ago - Prontera 142, 104 - +7 Heroic Magicstone
10 days ago - Prontera 142, 104 - Spore +7Crimson Fab Magic
10 days ago - Prontera 142, 104 - Spore +7Crimson Fab Magic
10 days ago - Prontera 142, 104 - +7CrimsonMace Burnt Magical Sporeetc
x3Drainliar Card1,599,999z
x2166Poison Spore3,200z
x277Fabric2,800z
x1Magical Stone7,499,999z
x660Burnt Tree2,500z
x1+7 Crimson Mace [2]8,000,000z
Link to this shop.

11 days ago - Prontera 142, 104 - +7Crimson Mace Burnt Fabric Spore
x660Burnt Tree2,500z
x277Fabric3,000z
x1+7 Crimson Mace [2]8,000,000z
x3Drainliar Card1,699,999z
x3Magical Stone7,499,999z
x2166Poison Spore3,499z
Link to this shop.

11 days ago - Prontera 142, 104 - Spore Bone MagicalStone Fab Elu
x2166Poison Spore2,700z
x3Magical Stone7,849,999z
x277Fabric2,500z
x660Burnt Tree2,500z
x3Drainliar Card1,749,999z
Link to this shop.

11 days ago - Prontera 142, 104 - Spore Bone MagicalStone Fab Elu
x2166Poison Spore2,700z
x3Magical Stone7,849,999z
x1Shrine Maiden Hat [1]5,999,999z
x660Fabric2,500z
x660Burnt Tree2,500z
x3Drainliar Card1,749,999z
Link to this shop.

11 days ago - Prontera 142, 104 - Spore Bone MagicalStone Fab Elu
x2166Poison Spore2,700z
x3Magical Stone7,849,999z
x1Shrine Maiden Hat [1]5,999,999z
x277Fabric2,500z
x77Elunium55,000z
x660Burnt Tree2,500z
x3Drainliar Card1,749,999z
Link to this shop.

11 days ago - Prontera 142, 104 - Spore Bone MagicalStone Fab Elu
x2166Poison Spore2,700z
x1000Skel-Bone450z
x3Magical Stone7,849,999z
x1Shrine Maiden Hat [1]5,999,999z
x277Fabric2,500z
x97Elunium55,000z
x660Burnt Tree2,500z
x3Drainliar Card1,749,999z
Link to this shop.

11 days ago - Prontera 142, 104 - Orc Ori Elu Spore C.Drainliar
x95Elunium49,999z
x1193Poison Spore2,999z
x3Drainliar Card3,000,000z
Link to this shop.

11 days ago - Prontera 142, 104 - Orc Ori Elu Spore C.Drainliar
x7Oridecon110,000z
x95Elunium49,999z
x1193Poison Spore2,999z
x3Drainliar Card3,000,000z
Link to this shop.

11 days ago - Prontera 142, 104 - Orc Ori Elu Spore C.Drainliar
x721Orcish Voucher450z
x23Oridecon110,000z
x95Elunium49,999z
x1193Poison Spore2,999z
x3Drainliar Card3,000,000z
Link to this shop.

12 days ago - Prontera 142, 104 - Fabric P.Spore Bone Zenorc Hat
x1193Poison Spore3,299z
x1714Skel-Bone499z
x1Teddy Bear Card11,999,999z
x3Drainliar Card2,499,999z
Link to this shop.

12 days ago - Prontera 142, 104 - Fabric P.Spore Bone Zenorc Hat
x1193Poison Spore3,299z
x1714Skel-Bone499z
x1Teddy Bear Card11,999,999z
x3Drainliar Card2,499,999z
Link to this shop.

12 days ago - Prontera 142, 104 - Fabric P.Spore Bone Zenorc Hat
x1193Poison Spore3,299z
x1714Skel-Bone499z
x1Harvester Hat [1]2,999,999z
x1Teddy Bear Card11,999,999z
x3Drainliar Card2,499,999z
Link to this shop.

12 days ago - Prontera 142, 104 - Fabric P.Spore Bone Zenorc Hat
x1193Poison Spore3,299z
x1738Zenorc's Fang900z
x1714Skel-Bone499z
x1Harvester Hat [1]2,999,999z
x2Teddy Bear Card11,999,999z
x3Drainliar Card2,499,999z
Link to this shop.

12 days ago - Prontera 142, 104 - Fabric P.Spore Bone Zenorc Hat
12 days ago - Prontera 142, 104 - Fabric P.Spore Bone Zenorc Hat
x1Shrine Maiden Hat [1]5,999,999z
x1Shrine Maiden Hat [1]5,999,999z
x1193Poison Spore3,299z
x1738Zenorc's Fang900z
x890Fabric2,500z
x1714Skel-Bone499z
x1Harvester Hat [1]2,999,999z
x2Teddy Bear Card11,999,999z
x3Drainliar Card2,499,999z
Link to this shop.

18 days ago - Prontera 149, 106 - +7 Heroic Backpack C.Drainliar Teddy
18 days ago - Prontera 150, 107 - C.Teddy C.Drainliar +7 Backpack hat
x3Drainliar Card3,500,000z
x2Teddy Bear Card5,500,000z
x1+7 Heroic Backpack [1]630,000,000z
x1Shrine Maiden Hat [1]9,500,000z0z
x11Oridecon100,000z0z
Link to this shop.

18 days ago - Prontera 151, 106 - +7 Backpack C.Teddy Drainliar Hat
19 days ago - Prontera 159, 94 - C.Teddy Dranillar Maiden
19 days ago - Prontera 159, 94 - C.Teddy Dranillar Maiden
x2Teddy Bear Card5,500,000z
x1Shrine Maiden Hat [1]9,699,999z
x107Elunium49,000z
x50Oridecon100,000z
x3Drainliar Card3,490,000z
Link to this shop.

20 days ago - Prontera 156, 103 - Hat Bone C.Paper
20 days ago - Prontera 156, 103 - Hat Bone C.Paper
1 2
Recent SearchesView More »
17 minutes ago bug leg
17 minutes ago clam flesh
17 minutes ago maneater
17 minutes ago sticky
17 minutes ago sticky
18 minutes ago maneater
37 minutes ago heart
40 minutes ago clam flesh
40 minutes ago bug leg
47 minutes ago crimson twohand sword
10 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
10 days agoKurtis: wts holy stick 300k
9 days agoAraceli: wew
9 days agoErick: 2
9 days agoLea: crimson
14 hours agoClem: anong server to?
8 hours agoThelma: white herb
Post