Location Map
Shops from Sao Arnaldo
1
93 days ago - Prontera 157, 70 - Elu and stuff
x57Rough Elunium7,500z
x130Iron Ore2,000z
x1Emperium600,000z
x80Chocolate7,000z
Link to this shop.

93 days ago - Prontera 157, 70 - Elu and stuff
x57Rough Elunium7,500z
x130Iron Ore2,000z
x1Emperium600,000z
x80Chocolate7,000z
x6Elunium35,000z0z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 157, 70 - Elu and stuff
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,500z
x135Iron Ore2,000z
x1Emperium600,000z
x80Chocolate7,000z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 157, 70 - Elu and stuff
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,500z
x13Iron5,000z
x135Iron Ore2,000z
x1Emperium600,000z
x80Chocolate7,000z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 157, 70 - Elu and stuff
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,500z
x13Iron5,000z
x135Iron Ore2,000z
x1Gold180,000z
x1Emperium600,000z
x80Chocolate7,000z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 151, 65 - Ore and Materials
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,000z
x143Iron Ore2,000z
x21Iron5,000z
x2Coal4,000z
x1Gold200,000z
x1Emperium400,000z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 151, 65 - Ore and Materials
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,000z
x44Rough Oridecon33,000z
x143Iron Ore2,000z
x21Iron5,000z
x2Coal4,000z
x1Gold200,000z
x1Emperium400,000z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 151, 65 - Ore and Materials
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,000z
x44Rough Oridecon33,000z
x143Iron Ore2,000z
x21Iron5,000z
x7Coal4,000z
x13Steel8,000z
x1Gold200,000z
x1Emperium400,000z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x269Stem2,500z
x80Chocolate8,000z
x18Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x80Chocolate8,000z
x18Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x23Royal Jelly6,000z
x80Chocolate8,000z
x18Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x23Royal Jelly6,000z
x40White Chocolate6,500z
x80Chocolate8,000z
x18Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x174Maneater Blossom6,000z
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x23Royal Jelly6,000z
x40White Chocolate6,500z
x80Chocolate8,000z
x23Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x174Maneater Blossom6,000z
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x16Dead Branch30,000z
x23Royal Jelly6,000z
x40White Chocolate6,500z
x80Chocolate8,000z
x23Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x174Maneater Blossom6,000z
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x33Authoritative Badge7,500z
x16Dead Branch30,000z
x23Royal Jelly6,000z
x40White Chocolate6,500z
x80Chocolate8,000z
x23Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

97 days ago - Prontera 157, 109 - SP Recovery
x3Royal Jelly6,000z
x12Lemon3,000z
x18Basil500z0z
x21Orange1,500z0z
Link to this shop.

97 days ago - Prontera 157, 109 - SP Recovery
x4Royal Jelly6,000z
x12Lemon3,000z
x73Strawberry6,500z
x19Basil500z
x41Orange1,500z
Link to this shop.

97 days ago - Prontera 157, 109 - SP Recovery
x4Royal Jelly6,000z
x12Lemon3,000z
x73Strawberry6,500z
x25Grape Juice6,000z
x19Basil500z
x41Orange1,500z
Link to this shop.

97 days ago - Prontera 157, 109 - SP Recovery
x1Blue Potion10,000z
x4Royal Jelly6,000z
x12Lemon3,000z
x73Strawberry6,500z
x25Grape Juice6,000z
x19Basil500z
x41Orange1,500z
Link to this shop.

1
Recent SearchesView More »
45 minutes ago Lever action
45 minutes ago Lever action
46 minutes ago zhu po long
46 minutes ago shinobi
55 minutes ago munak card
55 minutes ago munac card
55 minutes ago munac
3 hours ago maneater
4 hours ago graves
4 hours ago mini furnace
8 days agoAlf: Tao Gunka 
8 days agoAlf: Price? Tao 
8 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
8 days agoKurtis: wts holy stick 300k
7 days agoAraceli: wew
7 days agoErick: 2
6 days agoLea: crimson
Post