Location Map
for myself
378 days ago - Prontera 30, 233 - Audly
x11Barren Trunk1,000z
x12Cobweb1,000z
x12Iron1,000z
x550Meat1,000z

Recent SearchesView More »
28 minutes ago orange
29 minutes ago orange juice
30 minutes ago CD in mouth
32 minutes ago katzbalger
32 minutes ago veteran sword
34 minutes ago two hand sword
34 minutes ago two hand sword
35 minutes ago claymore
35 minutes ago claymore
36 minutes ago violet terror
10 days agoAlf: Tao Gunka 
10 days agoAlf: Price? Tao 
10 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
10 days agoKurtis: wts holy stick 300k
9 days agoAraceli: wew
9 days agoErick: 2
8 days agoLea: crimson
Post