Location Map
Stuff!
9 days ago - Prontera 160, 157 - Kikiame
x1Unknown #5978670,000,000z
x1Unknown #5978670,000,000z
x1Unknown #5978670,000,000z

Recent SearchesView More »
1 minute ago hunter bow
1 minute ago steel
8 minutes ago steel
8 minutes ago steel
18 minutes ago angelic protection
23 minutes ago man eater
34 minutes ago Necklace of Oblivion 
55 minutes ago crimson mace
55 minutes ago crimson
59 minutes ago orc archer
4 days agoAshly: hello
4 days agoLavada: vrew
4 days agoLavada: nice
4 days agoCorinna: Pwet
4 days agoAlejandrin: pwet mo
3 days agoWinnie: hi
3 days agoAlysia: Anyone have morrigane belt?
Post