Location Map
Kallisti!
7 days ago - Prontera 153, 85 - The Art Dealer
x4HP+1% Stone(slot 2)130,000,000z
x1MATK Stone(slot 2)80,000,000z
x2SP Stone(slot 2)50,000,000z

Recent SearchesView More »
14 minutes ago pasana card
1 hour ago zhu po long
1 hour ago aligate
1 hour ago aligater
1 hour ago zhu po long
1 hour ago shi no biĀ 
1 hour ago wild rose
2 hours ago two handed axe wind
2 hours ago two handed axe wind
2 hours ago two handed axe wind
12 days agoIone: 100m tlaga peco band?
11 days agoLois: sohee
10 days agoDeloris: strawberry
9 days agoEusebio: lol
7 days agoHailie: Is this the real life
3 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
2 days agoGerardo: oii
Post