Location Map
Ori
5 days ago - Prontera 142, 187 - Flut
x30Oridecon115,000z

Recent SearchesView More »
1 minute ago Horrendous Mouth
35 minutes ago temporal
35 minutes ago bufalo
44 minutes ago bufalo
44 minutes ago buffalo
44 minutes ago thorny
45 minutes ago thorny
45 minutes ago throny
45 minutes ago buffalo 
45 minutes ago buffalo horn
6 days agoAlf: Tao Gunka 
6 days agoAlf: Price? Tao 
5 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
5 days agoKurtis: wts holy stick 300k
4 days agoAraceli: wew
4 days agoErick: 2
4 days agoLea: crimson
Post