Location Map
legacy
5 days ago - Prontera 155, 77 - SilverArm
x1Star-Spangled Bandana [1]13,999,999z
x26Blue Herb4,000z
x1Pirate's Folly [1]50,000,000z
x1Royal Jelly25,000z
x1Pirate's Folly [1]50,000,000z
x1Pirate's Folly [1]50,000,000z
x2Gazeti Card5,000,000z
x1Pirate's Folly [1]50,000,000z
x1Star-Spangled Bandana [1]13,999,999z
x1Pirate's Folly [1]50,000,000z
x1Star-Spangled Bandana [1]13,999,999z
x1Pirate's Folly [1]50,000,000z

Recent SearchesView More »
31 minutes ago temporal
32 minutes ago bufalo
41 minutes ago bufalo
41 minutes ago buffalo
41 minutes ago thorny
42 minutes ago thorny
42 minutes ago throny
42 minutes ago buffalo 
42 minutes ago buffalo horn
3 hours ago holy water
6 days agoAlf: Tao Gunka 
6 days agoAlf: Price? Tao 
5 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
5 days agoKurtis: wts holy stick 300k
4 days agoAraceli: wew
4 days agoErick: 2
4 days agoLea: crimson
Post