Location Map
~~1 4
69 days ago - Prontera 126, 91 - tucktor
x6000Poison Spore3,150z
x600Karvodailnirol30,000z

Recent SearchesView More »
4 minutes ago Epsilon
4 minutes ago EpsilonĀ 
4 minutes ago Archer skeleton
21 minutes ago Archer skeleton
21 minutes ago Archer skeleton
21 minutes ago Epsilon
21 minutes ago Epsilon
36 minutes ago Epsilon
36 minutes ago Epsilon
37 minutes ago Epsilon
13 days agoDeloris: strawberry
12 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
5 days agoGerardo: oii
22 hours agoWeston: aw
22 hours agoWeston: wew
Post