Location Map
toast up
93 days ago - Prontera 114, 101 - Fasa X
x1Green Ferus Card7,500,000z
x1Unknown #20789100,000z
x1Crimson Katar [2]150,000z
x1Crimson Katar [2]150,000z

Recent SearchesView More »
57 minutes ago zargon
57 minutes ago zargon
2 hours ago
2 hours ago
2 hours ago blue potions
2 hours ago blue potions
3 hours ago hunter bow
3 hours ago hunter bow
3 hours ago hunter bow
3 hours ago hunter bow
12 days agoIone: 100m tlaga peco band?
11 days agoLois: sohee
10 days agoDeloris: strawberry
9 days agoEusebio: lol
7 days agoHailie: Is this the real life
4 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
2 days agoGerardo: oii
Post