Location Map
C O N D E N S E D B L U E
94 days ago - Prontera 150, 85 - Turiuz Ashrok
x500Blue Herb4,000z

Recent SearchesView More »
28 minutes ago release of wish
28 minutes ago vidar
29 minutes ago crimson dagger
30 minutes ago eagle eyes
30 minutes ago romantic leaf
31 minutes ago staff of crimson
32 minutes ago lance of crimson
32 minutes ago crimson
33 minutes ago nepenthes
33 minutes ago lunakaligo
13 days agoIone: 100m tlaga peco band?
13 days agoLois: sohee
12 days agoDeloris: strawberry
10 days agoEusebio: lol
9 days agoHailie: Is this the real life
5 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
3 days agoGerardo: oii
Post