Location Map
Kafra's Imaginary Friend
66 days ago - Prontera 130, 86 - Kafra Yozei
x1Storm Stone [1]179,999,999z

Recent SearchesView More »
1 hour ago skeleton card
2 hours ago gertie card
2 hours ago white herb
2 hours ago red herb
2 hours ago western
2 hours ago blue herb
2 hours ago stem
2 hours ago green
2 hours ago stem
2 hours ago white
10 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
10 days agoKurtis: wts holy stick 300k
9 days agoAraceli: wew
9 days agoErick: 2
8 days agoLea: crimson
8 hours agoClem: anong server to?
2 hours agoThelma: white herb
Post