Location Map
Stuff While I Sleeping!
123 days ago - Prontera 110, 79 - Silver C Reiji
x16Oridecon220,000z
x353Fabric5,000z
x156Petite's Tail5,500z
x1Magni's Cap100,000z
x1Magni's Cap100,000z
x1Magni's Cap100,000z
x1Magni's Cap100,000z
x1Magni's Cap100,000z
x1Crimson Mace [2]400,000z
x1Crimson Mace [2]400,000z0z

Recent SearchesView More »
49 minutes ago zargon
49 minutes ago zargon
2 hours ago
2 hours ago
2 hours ago blue potions
2 hours ago blue potions
3 hours ago hunter bow
3 hours ago hunter bow
3 hours ago hunter bow
3 hours ago hunter bow
12 days agoIone: 100m tlaga peco band?
11 days agoLois: sohee
10 days agoDeloris: strawberry
9 days agoEusebio: lol
7 days agoHailie: Is this the real life
4 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
2 days agoGerardo: oii
Post