Location Map
xP
90 days ago - Prontera 154, 65 - Taty De Morselle
x250Amulet5,000z
x1Desert Twilight [2]100,000z

Recent SearchesView More »
60 minutes ago Where to make Cake hat 
1 hour ago Cake hat
2 hours ago poring
3 hours ago Burning Bow
4 hours ago Ygg
5 hours ago shield [1]
5 hours ago saint's robe [1]
5 hours ago saint's robe [1]
5 hours ago poporing card
5 hours ago cornuts card
4 days agoAlf: Tao Gunka 
4 days agoAlf: Price? Tao 
4 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
4 days agoKurtis: wts holy stick 300k
3 days agoAraceli: wew
3 days agoErick: 2
2 days agoLea: crimson
Post