Location Map
Kafra's Bakery
93 days ago - Prontera 137, 72 - Kafra Sky
x1346Takoyaki90,898z
x1Storm Stone [1]179,999,999z

Recent SearchesView More »
21 minutes ago
2 hours ago apple of archer
2 hours ago skeleton
2 hours ago cenere card
2 hours ago cenere card
2 hours ago battle surcoat
8 hours ago zombi card
9 hours ago Lever action
9 hours ago Lever action
9 hours ago zhu po long
9 days agoAlf: Tao Gunka 
9 days agoAlf: Price? Tao 
8 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
8 days agoKurtis: wts holy stick 300k
7 days agoAraceli: wew
7 days agoErick: 2
7 days agoLea: crimson
Post