Location Map
get wrecked this season
187 days ago - Prontera 56, 212 - The Estes
x50Transformation Scroll(Deviruchi)303,666z
x110Mental Potion876,543z
x180Green Ale200,000z
x8Blacksmith Blessing25,000,000z
x1Aquarius Diadem4,000,000z
x1+6 Aquarius Diadem4,000,000z
x1Aquarius Crown4,000,000z
x1+5 Aquarius Crown80,000,000z
x1Telling Doll Hat [1]5,000,000z
x1Telling Doll Hat [1]5,000,000z

Recent SearchesView More »
21 minutes ago Epsilon
21 minutes ago Epsilon
21 minutes ago Epsilon
21 minutes ago Epsilon
21 minutes ago Epsilon
22 minutes ago Epsilon
22 minutes ago Epsilon
22 minutes ago Epsilon
2 hours ago Argos card
3 hours ago savage
13 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
4 days agoGerardo: oii
21 hours agoWeston: aw
21 hours agoWeston: wew
Post