Location Map
0000
185 days ago - Prontera 138, 92 - peikyo
x8Blacksmith Blessing28,888,888z

Recent SearchesView More »
59 minutes ago empty bottle
59 minutes ago empty bottle
1 hour ago empty bottle
1 hour ago empty bottle
1 hour ago empty bottle
7 hours ago Thief bug card
8 hours ago Oridecon
8 hours ago Oridicom
8 hours ago Oridicon
8 hours ago Elunium
11 days agoIone: 100m tlaga peco band?
11 days agoLois: sohee
10 days agoDeloris: strawberry
8 days agoEusebio: lol
7 days agoHailie: Is this the real life
3 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
1 day agoGerardo: oii
Post