Location Map
164 116
212 days ago - Prontera 164, 116 - WhereIsTheSpaceBar
x64Earth Deleter Card1,000,000z
x63Sky Deleter Card400,000z

Recent SearchesView More »
23 minutes ago Epsilon
23 minutes ago Epsilon
23 minutes ago Epsilon
23 minutes ago Epsilon
24 minutes ago Epsilon
24 minutes ago Epsilon
24 minutes ago Epsilon
24 minutes ago Epsilon
2 hours ago Argos card
3 hours ago savage
13 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
5 days agoGerardo: oii
21 hours agoWeston: aw
21 hours agoWeston: wew
Post