Location Map
Ori-ArcSkelCard-Sard-SnowFlower
199 days ago - Prontera 166, 189 - Gioggio Merchant
x1Crimson Bible [2]300,000z
x1Crimson Bible [2]500,000z
x1Crimson Bible [2]500,000z
x68Iron1,100z
x185Snow Flower Card Envelop2,500z
x2Archer Skeleton Card15,500,000z
x45Steel5,500z
x28Sardonyx40,000z
x2Oridecon120,000z
x167Rough Oridecon23,000z

Recent SearchesView More »
14 minutes ago yggdrasil
23 minutes ago zanbatô
23 minutes ago zanbato
1 hour ago orange
1 hour ago orange juice
1 hour ago CD in mouth
1 hour ago katzbalger
1 hour ago veteran sword
1 hour ago two hand sword
1 hour ago two hand sword
10 days agoAlf: Price? Tao 
10 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
10 days agoKurtis: wts holy stick 300k
9 days agoAraceli: wew
9 days agoErick: 2
8 days agoLea: crimson
31 minutes agoClem: anong server to?
Post