Location Map
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
32 days ago - Prontera 164, 92 - bmx33
x1Unknown 15145630,000,000z
x1Unknown 28433550,000,000z
x1Unknown 19137520,000,000z
x1Unknown 20814150,000,000z
x1Shadow Ring [1]125,000,000z
x1Unknown 15283125,000,000z
x1Big CrossBow [2]15,000,000z

Recent SearchesView More »
3 hours ago Shoes
3 hours ago Strawberry
3 hours ago pasana card'A=0
8 hours ago RTE
14 hours ago pecopeco card
15 hours ago Eggyra card
15 hours ago Eggyra card
15 hours ago Ghoul card
15 hours ago Ghoul card
16 hours ago Imperial Ring
27 days agoHarmon: what server is this?
27 days agoEmilie: iro chaos
18 days agoGinger: blue o cards
13 days agoClementina: Habla espanol
13 days agoMariel: hello
13 days agoMariel: thor server here?
11 days agoWhitney: no
Post