Location Map
sto
10 days ago - Prontera 114, 100 - ~Horizon~
x1Unknown #27014400,000,000z
x1+9 Crimson Bow [2]230,000,000z
x1+7 Crimson Bow [2]15,000,000z
x1+7 Crimson Bow [2]15,000,000z
x1+7 Crimson Bow [2]15,000,000z
x1Crimson Katar [2]15,000,000z

Recent SearchesView More »
21 minutes ago Skel Worker Card
23 minutes ago zipper bear card
29 minutes ago nine tail
41 minutes ago ringĀ 
41 minutes ago ringĀ 
42 minutes ago Holy Avenger
1 hour ago Gaia Sword
1 hour ago ring
2 hours ago ori
2 hours ago picky card
12 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
9 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
4 days agoGerardo: oii
7 hours agoWeston: aw
7 hours agoWeston: wew
Post