Location Map
Look THIS!!
68 days ago - Prontera 126, 93 - Rato Jhones |WS|
x268Drosera Tentacle50,000z
x561Poison Spore3,000z
x1Seismic Fist [3]40,000z
x1Pike [4]50,000z
x1Battle Axe [4]50,000z

Recent SearchesView More »
4 minutes ago Epsilon
4 minutes ago EpsilonĀ 
4 minutes ago Archer skeleton
20 minutes ago Archer skeleton
21 minutes ago Archer skeleton
21 minutes ago Epsilon
21 minutes ago Epsilon
36 minutes ago Epsilon
36 minutes ago Epsilon
36 minutes ago Epsilon
13 days agoDeloris: strawberry
12 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
5 days agoGerardo: oii
22 hours agoWeston: aw
22 hours agoWeston: wew
Post