Location Map
ORI 210K / ELU 40K
90 days ago - Prontera 140, 79 - Tienda_PE
x171Oridecon210,000z
x54Elunium40,000z

Recent SearchesView More »
41 minutes ago Where to make Cake hat 
41 minutes ago Cake hat
2 hours ago poring
3 hours ago Burning Bow
3 hours ago Ygg
5 hours ago shield [1]
5 hours ago saint's robe [1]
5 hours ago saint's robe [1]
5 hours ago poporing card
5 hours ago cornuts card
4 days agoAlf: Tao Gunka 
4 days agoAlf: Price? Tao 
4 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
4 days agoKurtis: wts holy stick 300k
3 days agoAraceli: wew
3 days agoErick: 2
2 days agoLea: crimson
Post